Samen weet je meer dan alleen. Met dat als uitgangspunt zijn we op maandag 15 augustus met een kleine delegatie van Stadsvarkens-hulpboeren naar een varkensproject in Oosterbeek gegaan om eens te horen wat hun ervaringen zijn en welke tips ze misschien wel voor ons hebben. Sinds april 2015 is in Oosterbeek, gemeente Renkum, het Bonte Benheimer Landvarken ingezet om de invasieve Japanse Duizendknoop te elimineren. De varkens eten zowel de stengels en het blad als de wortels. Zo snijdt het mes aan twee kanten: milieuvriendelijke bestrijding van invasieve exoten met vlees als eindresultaat. Renkum kampt al jaren met het probleem dat de groei van de Japanse Duizendknoop niet in te dammen is. De gemeente zit er vol mee en doet mee aan een landelijk programma dat in 2013 is gestart en vier jaar duurt. Hierbij onderzoekt een aantal gemeenten hoe de Japanse Duizendknoop het best kan worden bestreden. De terloopse

Donderdag 2 juni was de vierde FoodFloor met thema ‘Voedseleducatie’. FoodFloor is een ontmoetingsplek om interesses te delen, activiteiten af te stemmen en elkaar enthousiast te maken voor nieuwe food-initiatieven. Tijdens de eerste FoodFloor heeft Stadsvarkens een podium gekregen voor het toen nog ‘Projectplan Stadsvarkens’. De FoodFloor-jury heeft het project zeer positief beoordeeld en ons een fonds (door de gemeente beschikbaar gesteld) gegund om het project op te starten.       Stadsvarkens was voor deze vierde FoodFloor uitgenodigd om een pitch te houden en een informatiekraam in te richten. De FoodFloor werd goed bezocht met veel nieuwe mensen die niet bekend waren met Stadsvarkens. Dit gaat zeker samenwerkingsverbanden opleveren in de toekomst. We waren snel door de meegenomen visite kaartjes heen. Bij de al bestaande contacten merk ik dat de toenadering nu steeds serieuzer wordt. Mensen moeten je eerst een aantal keer ontmoeten, de ideeën laten bezinken en zelf

Elk seizoen wordt een FoodFloor bijeenkomst georganiseerd als een wervend platform waarop de actieve Edenaren op het gebied van Food, elkaar kunnen ontmoeten en stimuleren, en activiteiten kunnen ontwikkelen, afstemmen en bekendmaken. De organisatie van de FoodFloor biedt de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen, een idee te lanceren of om hulp te vragen. Je kunt inspireren of geïnspireerd raken. Stadsvarkens heeft in een pitch haar project gepresenteerd. Als pitcher van een Food initiatief kon een subsidie worden aangevraagd, welke ons is gegund. Advies van de jury: Stadsvarkens Ede is een mooi nieuw ínítiatief waarmee verschillende doelen op het terrein van food, gezondheid en educatie worden gediend. Bovendíen wordt hiermee een actieve bijdrage geleverd aan de verkorting van de voedselketens en wordt duurzaamheid gestimuleerd. Het past daarmee prima binnen de ambities en doelen van de FoodFloor. Met een startsubsidie uit het FoodFloor Fonds kan dit jaar een mooíe start worden gemaakt.Het

De Stichting Stadsvarkens is donderdag 24 maart  j.l. naar Den Haag afgereisd voor een gesprek met het Ministerie van Economische Zaken over de mogelijkheden, beperkingen en verplichtingen bij de uitvoering van het Stadsvarkens-project.

Het bezoek aan het ministerie had als doel om op een rijtje te krijgen met welke regels rekening gehouden moet worden. Maar ook de betrokken medewerkers van het Ministerie wilden wijzer worden. Zij worden steeds meer geconfronteerd met kleinschalige, niet commerciële initiatieven om dieren te houden. Binnen de huidige regelgeving wordt hier te weinig tot geen rekening mee gehouden.

We presenteerde ons al even als stichting in oprichting, maar sinds dinsdag 22 maart is het dan echt officieel juridisch opgericht. Notaris Bijma van VPVA notarissen liet de akte passeren. Met de oprichting is ‘Stadsvarkens’ een rechtspersoon geworden en kunnen we beschikken over ons start kapitaal, verzekeringen afsluiten, kortom aan de slag met de realisering van het stadsvarkensproject.

Stadsvarkens gaan vervolgens de ANBI-status aanvragen (Algemeen Nut Beoogde Instelling) zodat schenkingen van particulieren en sponsoring door bedrijven belastingvoordeel oplevert. Dit vergroot onze mogelijkheden om leuke en zinvolle acties op te zetten en de varkens en het bosperceel goed te onderhouden.

TOP