Verslag Algemene Leden Vergadering – 17 april 2019

Aanwezig: Machiel, Judith, Maurice, Erie, Wim
en huidige bestuursleden René, Niekolien en Maut

Opening

Jaarverslag 2018 (klik hier)

Het verschil tussen ‘reststromen’ en keukenafval komt ter sprake. Wat mogen de varkens wel eten en wat niet. Rapport van Wageningen Universiteit gaat uitgebreid in op de reden waarom oprichting van de vereniging nodig is.

Kandidaat stellen voor Verenigingsbestuur (voorzitter/secretaris/penningmeester)

Van afwezige leden is geen bericht ontvangen dat iemand zich kandidaat wil stellen.

Bij aanwezigen wordt een rondje gemaakt.

  • Wim Appelman wil zich voor voorzittersrol kandidaat stellen.
  • René van Geneijgen wil naast het stichtingsbestuur ook zitting nemen in het verenigingsbestuur.

Overige aanwezigen bedanken voor een rol in het bestuur.

Niet aanwezige leden hebben 14 dagen na het verschijnen van dit verslag de tijd om te reageren op het voorstel voor het nieuwe bestuur, dus tot en met 12 september 2019.

** Er is nog een secreataris nodig om het bestuur volledig te maken !! **
Tot die tijd zal Maut van Ommen deze rol vervullen omdat anders het minimum van drie bestuurleden niet gehaald wordt.

Als u eerst meer hierover wil weten, kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter, René van Geneijgen door een e-mail te sturen naar info@stadsvarkens.nl of u kunt hem bellen op het nummer: 06-226 598 27.

Relatie tussen de Stichting en de Vereniging.

In de bijlage “Beknopte Toelichting statuten en huishoudelijk reglement” wordt in het kort uitleg gegeven over de rol en functie van beide organisatievormen en wat de relatie tot elkaar is.

De overlap, zoals nu voorgesteld door de persoon van René van Geneijgen, tussen Verenigings- en Stichtingsbestuur vinden we belangrijk om niet de kans te lopen dat beide organisaties totaal andere belangen hebben.

Vleesverkoop

Hoe lossen we het op als de opbrengst lager is dan de kosten? Hierin is vooral samenwerking en overleg met de stichting van belang.

Concept van ‘Koop een varken’ overnemen of misschien aansluiten bij een bestaande organisatie. Hoe realistisch is dat wordt onderzocht.

Vanuit de stichtingsvisie heeft het wel de voorkeur dat het vlees lokaal wordt afgenomen.

Huishoudelijk relement (contributie / verenigingsjaar / overname varkens)
Dit heeft ieder lid ontvangen bij aanvang van lidmaatschap.

artikel 5 Lidmaatschap.
Over het lidmaatschap zijn aangepaste voorstellen gedaan, waar de aanwezigen zich in kunnen vinden.
De hoogte van de contributie. In het huishoudelijk reglement staat een contributie van €10 per jaar. Tijdens dit overleg waren we akkoord over een lagere lidmaatschap, maar een bedrag is niet vastgesteld (€ 5,- of €7,50). Deze zal iedere 1e van de maand van het jaar gestort moeten worden.

Voordeel als blijvend lid: het is mogelijk bij iedere koop van een pakket opnieuw lid te worden. Het bedrag van het lidmaatschap is dan verrekend in de prijs van het (eerste) vleespakket.
Als blijvend lid zal ook een voordeel gegeven worden op een vleespakket.
Beide voorstellen zullen worden opgenomen in het aangepaste huishoudelijk reglement.

artikel 8.2 Overname van de dieren. Hier wordt uitgebreid met cijfers ingegaan op de kosten die de vereniging aan de stichting moet betalen. Zeker nu nog is het niet goed hard te maken. De vereniging moet een buffer kunnen opbouwen, maar dat is nu nog lastig, zeker met de laatste versnelde slacht (derde slacht) en de afkeuring van een van de varkens uit de tweede slacht.

Overige verenigingsactiviteiten

Om vlees kwijt te kunnen zullen extra activiteiten ondernomen moeten worden. Met name is het moeilijk al het vet, dat van een mangalica afkomt, waardevol te gebruiken. Voor de stichting is het geen optie om voor een ander type varken te kiezen.

Enkele ideeën om het volledige varken te verwaarden zijn:

  • Workshop “Het varken: Van Kop tot Staart” uit laten voeren door een lokale kok, denk aan iemand als Christian Weij;
  • Zeep (laten) maken van het vet;
  • Grotere stukken vet verkopen aan een plaatselijk kok die er lardo of dergelijke van kan maken;
  • Botten laten roken en verkopen als hondenbotten;
  • Gezamenlijk diner na iedere slacht;
  • ‘Maaltje met een Verhaaltje’, diner met korte informatieve lezingen tussendoor;
  • Ondersteuning wat te doen met het vlees door recepten aan te bieden (misschien dat leden zelf hieraan kunnen bijdragen).

Rondvraag

Erie: uitbreiding van het extra stuk grond, hoe staat het ermee?
Antwoord: er wordt een onderzoek gedaan naar broedvogels in het gebied. Aan de hand van de bevindingen wordt bekeken of het al dan niet goed is om het stukje ‘populierenbos’ er eventueel bij te betrekken. Zo ja, dan wordt dit eerst voorgelegd aan de buurt.

Afsluiting

Rond half elf is de vergadering gesloten.