ANBI-status verplichte informatie over Stichting Stadsvarkens

Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht voor de ANBI bepaalde gegevens openbaar te maken via een internetsite. Hieronder volgen de informatie en gegevens van Stichting Stadsvarkens

 • Naam: Stichting Stadsvarkens
 • KvK: 65637542
 • Het RSIN of fiscaal nummer:856198237
 • Contactgegevens: Stichting Stadsvarkens te Ede.
  Hoflaan 76, 6715 AK Ede. Tel. 0318-625471. E-mail info@stadsvarkens.nl
 • Huidige bestuurssamenstelling:
  • René van Geneijgen, voorzitter/penningmeester
  • Niekolien Groeneveld – Verduijn, lid
  • Maut van Ommen, bestuurslid/secretaris/communicatie

Een samenvatting beleidsplan

Missie: Stadsvarkens wil een concrete, substantiële bijdrage leveren aan het bevorderen van voedselbewustzijn. Stadsvarkens draagt de boodschap uit op een spontane en ongedwongen wijze door mensen met vrije varkens in contact te brengen, waarbij vooraf duidelijk is dat deze varkens geslacht worden voor menselijke consumptie en middels educatieve/informatieve actie in samenwerking met partners.

Visie: Stadsvarkens biedt een aanrtrekkelijk perceel waar mensen graag voor recreatie, ontspanning en ontmoeting naar toe gaan en wordt gezien als een verrijking van de buurt. Een plaats die organisaties verleidt om (samen) voedselbewustzijnsactiviteiten te organiseren.

Door een plaats te bieden om voedselproductie van dichtbij te zien, activiteiten te houden bij of over de stadsvarkens verwachten we een deel van Ede te kunnen bereiken en een bijdrage te leveren in het bewuster omgaan met voedsel.

Strategie: Stadsvarkens dekt de bedrijfskosten met vaste donateurs en sponsors (in natura), daarnaast worden fondsen aangeschreven voor bijzondere uitgaven. Stadsvarkens biedt alle mensen uit Ede een plek om tot rust te komen en andere mensen te ontmoeten. Hulpboeren zorgen voor de varkens en zorgen tijdens de ‘doe dagen’ dat het terrein aantrekkelijk blijft. Voedselbewustzijn blijft volop in de aandacht en mensen prikkelen. De lokale media besteden structureel aandacht aan Stadsvarkens middels een maandelijkse column. Speciale vrijwilligers schrijven artikelen over actualiteiten en activiteiten bij Stadsvarkens. Een fotograaf zorgt dat er up-to-date foto’s voorradig zijn. Stadsvarkens is een actieve organisatie die regelmatig met verschillende partners activiteiten organiseert. Hiervoor zijn voldoende actieve vrijwilligers die met hun capaciteiten organisaties stimuleren en activiteiten organiseren.

Strategische zwaartepunten

verbetering interne organisatie (grotendeels gerealiseerd), behoud gemeentelijke subsidie, investeren in netwerken, samenwerkingspartners, sponsors, ontwikkelen van boerenmarkten, nieuwe educatieve en belevingsaktiviteiten.

 • Het beloningsbeleid De stichting is een vrijwilligersorganisatie. Er zijn geen werknemers in dienst. Het bestuur ontvangt geen presentiegelden of andere vergoedingen. De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding.
 • De doelstelling: De stichting stelt ten doel om bewustzijn van gezond en duurzaam voedsel te bevorderen. De stichting tracht dit doel te bereiken door:  varkens in een natuurlijke en zichtbare omgeving te laten opgroeien teneinde vleesproductie en zichtbaar en genietbaar te maken; betrokkenheid te creëren; het inhuren van kundige mensen, indien noodzakelijk; en al hetgeen te doen dat me een rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten 2017

Aan het begin van 2017 zijn er al biggen op het terrein gekomen, terwijl de volwassen varkens nog niet waren geslacht. Reden hiervoor was dat we er vanuit gingen dat de volwassen varkens het voorbeeld konden geven aan de biggen, hoe het er bij Stadsvarkens in het Veldhuizerbos aan toe gaat. Deze aanname bleek niet helemaal te gaan zoals verwacht. Het systeem van de hiërarchie was vooral aanwezig, waarbij de biggen door de volwassenen veel verjaagd werden  Hiervoor hebben de biggen een tijdelijke eigen schuilplaats gekregen, waar de groten niet bij konden.

Na driekwart jaar varkens in dit bos èn omdat het winter was, leek het bos toch te veel te lijden onder het gewroet, zoeken naar wat eetbaars. Het werd duidelijk dat eventuele uitbreiding naar meer varkens op dit terrein niet ten goede zou komen aan het perceel.
Toch blijkt in de lente en zomer dat het bos zich goed herstelt. Door de essentaksterfte, wat in heel Nederland heerst, vallen veel bomen om. Maar hiervoor in de plaats krijgen andere planten meer mogelijkheid te groeien.
We houden de ontwikkeling van het bos nauwlettend in de gaten.

Het jaar 2017 is het  eerste jaar om de cirkel rond te krijgen. Komst van biggen en de slacht als ze ruim anderhalf jaar oud zijn. Stichting Stadsvarkens is een lerende stichting en heeft dit jaar belangrijke facetten van het houden van varkens binnen dit concept en de slacht en hoe met het vlees om te gaan doorlopen. De eerste ontdekkingen zijn gedaan en hierna is het vooral verder leren en aangepaste beslissingen nemen als dat beter blijkt te zijn.

Om de boodschap uit te dragen blijft Stadsvarkens zijn best doen in de plaatselijke media zichtbaar te zijn. Hiervoor wordt maandelijks een column geplaatst in de Edese Post, bij voorkeur geschreven door verschillende personen die betrokkenheid hebben met het project. Bij bijzondere gebeurtenissen zoekt Stadsvarkens met succes de aandacht middels persberichten van de lokale en regionale media, zowel krant, radio als TV.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van activiteiten die hebben plaatsgevonden bij, met en door Stadsvarkens en waarbij betrokkenheid van buurt, gemeente, scholen en instanties gezocht en publiciteit aan is gegeven.

 • Slacht eerste lichting varkens
  Vanwege de onbekendheid met de slacht is eerst één varken geslacht en twee maanden later pas de andere drie.
  Hiervoor is vorig jaar gezocht naar een slager wiens werkwijze en instelling past bij de visie van Stadsvarkens. De slager is eerst zelf langs geweest voordat het eerste varken is geslacht
 • Op 24 februari is een Stadsvarkens-diner gegeven waarbij een lokale kok, die het liefst kookt met lokale en biologische producten, gevraagd is de maaltijd met dit eerste varkensvlees te verzorgen. Betrokkenen zijn uitgenodigd voor dit diner.
 • 10 Maart zijn de andere drie volwassen varkens geslacht
 • Stadsvarkens wordt bezocht door mensen die in hun eigen omgeving en vanuit hun eigen interesses en overtuigingen initiatieven willen opstarten in de richting van stadslandbouw.
 • Lokale en regionale netwerkbijeenkomsten zijn bezocht zoals de regionale bijeenkomst voor kinderboerderijen, het Maatschappelijk Netwerk Ede en FoodFloor.
 • Er is contact gelegd met Spectrum en Leefbaarheidsalliantie Gelderland voor ondersteuning in het meer volwassen worden van het project.
 • Stadsvarkens laat zich zien bij ‘markten’, zoals het Zomercongres Spectrum: “Waarmaak markt” en “Störrig Festival”, Culinaire ode aan de wilde Veluwe en Wereld Voedseldag dat dit jaar in Ede werd gehouden.
 • Er hebben twee leerlingen van de Christelijke Scholen Gemeenschap Het Streek hun maatschappelijke stage gelopen. Waarbij ze onder begeleiding als hulpboer hebben meegewerkt.
 • Een student van de Christelijke Hogeschool Ede heeft haar minor-opdracht voor Stadsvarkens uitgevoerd.
 • Een student van HAS Hogeschool Venlo heeft haar binnenland-stage voor Stadsvarkens uitgevoerd, waarbij ze een vooronderzoek naar de mogelijkheden een voedselbos te maken van het perceel waar de varkens in verblijven.
 • Wageningen Universiteit heeft voor Stadsvarkens een onderzoek gedaan naar de belemmeringen en mogelijkheden voor het houden van vee in de stad. En op 27 juni heeft zij hun rapport overhandigd.
 • Dit jaar is Stadsvarkens ook actief geweest tijdens NL Doet en de Nationale Opschoondag. Dit zullen jaarlijks terugkerende activiteiten zijn, waar Stadsvarkens aandacht aan besteedt.

Financiële verantwoording

De stichting heeft een startinvestering moeten doen voor de in terreininrichting en afrastering. Dit is gefinancierd met een subsidie toegekend door FoodFloor. De kosten voor voer weet de stichting nihil te houden door gebruik te maken van reststromen van lokale groentenboeren, kaasmakerij en bierbrouwer. Hiervoor worden vrijwilligers ingezet. Kosten voor activiteiten blijven beperkt door de samenwerking met partners. Deze kosten worden gedekt met donaties en de opbrengsten van het vlees.

Klik hier voor de financiële verantwoording 2019.
Klik hier voor de financiële verantwoording 2018.
Klik hier voor de financiële verantwoording 2017.
Klik hier voor de financiële verantwoording 2016.