ANBI-status verplichte informatie over Stichting Stadsvarkens

Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht voor de ANBI bepaalde gegevens openbaar te maken via een internetsite. Hieronder volgen de informatie en gegevens van Stichting Stadsvarkens

 • Naam: Stichting Stadsvarkens
 • KvK: 65637542
 • Het RSIN of fiscaal nummer:856198237
 • Contactgegevens: Stichting Stadsvarkens te Ede.
  Hoflaan 76, 6715 AK Ede. Tel. 0318-625471. E-mail info@stadsvarkens.nl
 • Huidige bestuurssamenstelling:
  • René van Geneijgen, voorzitter/penningmeester
  • Niekolien Groeneveld – Verduijn, lid
  • Maut van Ommen, bestuurslid/secretaris/communicatie

Een samenvatting beleidsplan

De missie en visie van Stadsvarkens is onveranderd gebleven sinds de start van het project. De strategie is wat aangepast.

Missie: Stadsvarkens wil een concrete, substantiële bijdrage leveren aan het bevorderen van voedselbewustzijn. Stadsvarkens draagt de boodschap uit op een spontane en ongedwongen wijze door mensen met vrije varkens in contact te brengen, waarbij vooraf duidelijk is dat deze varkens geslacht worden voor menselijke consumptie en middels educatieve/informatieve actie in samenwerking met partners.

Visie: Stadsvarkens biedt een aanrtrekkelijk perceel waar mensen graag voor recreatie, ontspanning en ontmoeting naar toe gaan en wordt gezien als een verrijking van de buurt. Een plaats die organisaties verleidt om (samen) voedselbewustzijnsactiviteiten te organiseren.

Door een plaats te bieden om voedselproductie van dichtbij te zien, activiteiten te houden bij of over de stadsvarkens verwachten we een deel van Ede te kunnen bereiken en een bijdrage te leveren in het bewuster omgaan met voedsel.

Strategie: Stadsvarkens dekt de bedrijfskosten met donatie en sponsoring (in natura), daarnaast worden fondsen aangeschreven voor bijzondere uitgaven.Tevens wordt via het bieden van diensten (gastlessen, excursies) en afzet van het vlees inkomsten gegenereerd.
Inkomsten worden ingezet voor de aankoop van nieuwe biggen, verzorging van de varkens en wat daarbij komt kijken, onderhoud van het terrein en ten behoeve van de vrijwilligers.
Om de boodschap van Stadsvarkens uit te dragen wordt de eigen website en facebookpagina bijgehouden. Tevens worden, in van toepassing, persberichten aan de lokale media aangeboden. Een fotograaf zorgt dat er up-to-date foto’s voorradig zijn.
Stadsvarkens is een actieve organisatie die regelmatig met verschillende partners activiteiten organiseert. Hiervoor zijn voldoende actieve vrijwilligers die met hun capaciteiten organisaties stimuleren en activiteiten organiseren.

Strategische zwaartepunten

Financieel gezond blijven, waarbij de afzet van vlees en het aanbieden van diensten belangrijke inkomstenbron zijn. Investeren in netwerken, samenwerkingspartners, sponsors, ontwikkelen van nieuwe educatieve en belevings activiteiten. De vaste inkomsten continueren, zoals het geven van gastlesse, excursisies en Ede doet cheques.

Het beloningsbeleid en doel van de stichting is onveranderd gebleven sinds het onstaan van de stichting.

 • Het beloningsbeleid De stichting is een vrijwilligersorganisatie. Er zijn geen werknemers in dienst. Het statutair bestuur en beleidsbepalers ontvangen geen presentiegelden of andere vergoedingen. De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. Wel wordt gepoogd vrijwilligers verbindende activiteiten te bieden en aan het eind van het jaar een attentie aan te bieden.
 • De doelstelling: De stichting stelt ten doel om bewustzijn van gezond en duurzaam voedsel te bevorderen. De stichting tracht dit doel te bereiken door:  varkens in een natuurlijke en zichtbare omgeving te laten opgroeien teneinde vleesproductie en zichtbaar en genietbaar te maken; betrokkenheid te creëren; het inhuren van kundige mensen, indien noodzakelijk; en al hetgeen te doen dat me een rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten 2021

Het jaar 2021 was in de nasleep van Corona. Dit heeft zeker een stempel gedrukt op de activiteiten die werden georganiseerd. Zowel activiteiten die door Stadsvarkens zelf werden georganiseerd als activiteiten waar Stadsvarkens aan deel kon nemen.

Dit jaar doen de ‘Ede doet cheques’ weer de ronde. Deze worden nu ingezameld om de berging van een verfje te voorzien en te ontdoen van de knalrode kleur.  Hiervoor hebben we een oproep gedaan voor een ontwerp, via facebook hier de nodige aandacht aan geschonken. Helaas kwam hier geen bruikbare reactie op.

In mei 2021 bestaat Stadsvarkens 5 jaar.
Door de pandemie kon dit lustrum niet groots gevierd worden. Daarom kozen we er voor de hele maand mei aan dit heugelijk feit aandacht te besteden. We ontwierpen een speciale stempel om zo in de communicatie naar derden ook te laten weten dat we 5 jaar bestaan.
Wekelijks werden berichten geplaatst in de media zoals de website, facebook en de pers. Iedere week een ander onderwerp, zoals een kleurplaten-wedstrijd, foto-wedstrijd, wij als Schone held (initiatief van Ede om mbv de bewoners Ede schoon te houden), Ede doet cheques.
De winnende foto en winnende tekening werd uitvergroot in een placemat verwerkt. En de winnaars mochten de nieuwe varkens een naam geven. Zo kwamen we aan de namen Sara, Rico en Knir.

Dit jaar, ook in mei, was er niet alleen sprake van een varkenswissel (volwassen varkens vertrekken naar de slacht en biggen komen), maar ook een rassenwissel. Er kwamen soms meldingen binnen dat bezoekers van het bos gehapt werden door een varken. Vanwege het openbare karakter van Stadsvarkens konden we dit niet zo door laten gaan. Men moet veilig door het terrein kunnen lopen. Nu zijn Tamworth-varkens in het Stadsvarkensbos te vinden. Dit is ook een traaggroeidend varken dat het hele jaar door buiten kan leven. Maar zij staan vooral bekend om hun zachtaardige karakter.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van activiteiten die toch hebben plaatsgevonden bij, met en door Stadsvarkens en waarbij betrokkenheid van buurt, gemeente, scholen en instanties gezocht en publiciteit aan is gegeven.

 • 20 februari was een bosklusdag, in en rondom het bos wordt onderhoud gepleegd.
 • Stadsvarkens neemt deel aan de nationale opschoondag op zaterdag 20 maart.
 • 20 juni was er een soort van welkomst feest voor de nieuwe varkens waarbij de winnaars bekend werden gemaakt en de namen officieel van de varkens werden onthult.
 • In augustus wordt er weer aandacht geschonken aan de vleespakketten. Tevens hebben we dan promo filmpjes gemaakt van onze leveranciers van de reststromen om deze zo in de spotlight te zetten.
 • Zaterdag 11 september deden we mee met het weekend van het varken, dit gaat uit van varkens in Nood, we zijn daarbij aangesloten en hebben een 5 sterren status verkregen, daar zin we behoorlijk trots op.
 • Eind september krijgen we ongewild publiciteit als Sara meerdere malen ontsnapt en daarbij de pers haalt, dit loop dusdanig uit de hand dat Sara tijdelijk opgevangen wordt bij de Proosdij, kinderboerderij en vroegtijdig naar de slacht gaat.(14 okt)
 • In oktober wordt er een begin gemaakt met de renovatie van het pad welke door het perceel loopt. Zo kunnen mensen met wandelwagens, rollator, scootmobiel zich makkelijker bewegen door het perceel. Dit alles om ons doel, namelijk contact met het varken om het voedselbewustzijns proces te bevorderen, te optimaliseren.
 • Een jaarlijks terugkerende activiteit, de Green Barney Week op de MBO Aeres Barneveld, ging Op 3 december hebben we in de ochtend drie gastlessen verzorgd.

Financiële verantwoording

De stichting heeft een startinvestering moeten doen voor de in terreininrichting en afrastering. Dit is gefinancierd met een subsidie toegekend door FoodFloor. De kosten voor voer weet de stichting nihil te houden door gebruik te maken van reststromen van lokale groentenboeren, kaasmakerij en bierbrouwer. Hiervoor worden vrijwilligers ingezet. Kosten voor activiteiten blijven beperkt door de samenwerking met partners. Deze kosten worden gedekt met donaties en de opbrengsten van het vlees.

Klik hier voor de financiële verantwoording 2021.
Klik hier voor de financiële verantwoording 2020.
Klik hier voor de financiële verantwoording 2019.
Klik hier voor de financiële verantwoording 2018.
Klik hier voor de financiële verantwoording 2017.
Klik hier voor de financiële verantwoording 2016.